Privacyreglement van Curare Zorg Medische Acupunctuur

 Uw persoonsgegevens en privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Acupunctuurpraktijk
Curare Zorg Medische Acupunctuur, gevestigd Stationsplein 4H unit 111, 3331 LL Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit privacyreglement.

 

De plichten van de acupunctuurpraktijk
Aan de plichten die voortkomen uit de AVG, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld of door u beschikbaar gesteld:
  • voor optimale zorgverlening (dossier opbouw, contactgegevens)
  • voor financiële afhandeling van de behandeling
  • voor wetenschappelijk onderzoek
  • voor het geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar, vanaf de laatste behandeling.
 •  

Persoonsgegevens
Hieronder een overzicht van de gegevens die de praktijk verwerkt:

 • Persoonsgegevens
  • Naam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • BSN
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Naam verzekeringsmaatschappij en polisnummer
 • Bijzonder of gevoelige persoonsgegevens
  • Medische voorgeschiedenis
  • Huidige gezondheidsklachten
  • Medicatie gebruik
  • Allergieën
  • Psychosociale gegevens

 

 

 

 

Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u wordt gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen met doorhalen van uw persoonsgegevens. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor).

Geautomatiseerde besluitvorming
Curare Zorg Medische Acupunctuur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens over beslist.

 

Minderjarigen
Curare Zorg Medische Acupunctuur behandelt in principe geen minderjarigen.  Mocht er evenwel tijdens consultatie blijken dat er een vermoeden is van kindermishandeling bij kinderen aan uw zorg toevertrouwd, dan is Curare Zorg Medische Acupunctuur verplicht dit te melden volgens de vigerende KNMG richtlijn.

 

Bescherming van uw gegevens
Curare Zorg Medische Acupunctuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer). Deze techniek biedt de hoogste veiligheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook door banken gebruikt voor gegevensbeveiliging tijdens online bankieren. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden ziet u aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser. Als u de indruk heeft dat uw gegevens desondanks niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Er wordt vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om gegaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde.

 

Privacy op uw factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren.

 

Cookies
Curare Zorg Medische Acupunctuur gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn nodig voor de technische werking van de website, webstatistieken en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Wij verzamelen geen data voor derde partijen over uw internetgedrag.

 

Vraag of klacht
Als u klachten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u contact op met Curare Zorg Medische Acupunctuur. De contactgegevens staan op de website. Mocht u er dan niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons).